ReadyPlanet.com
วิธีการชำระเงิน

♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท เซฟคอสท์(ประเทศไทย) จำกัด 

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ ตลาดพูนทรัพย์ ออมทรัพย์ 372-226031-6
ธนชาต เดอะมอลงามวงศ์วาน ออมทรัพย์ 011-2-05265-0
ธนชาต เดอะมอลงามวงศ์วาน กระแสรายวัน 011-300-1165

หากท่านโอนเงินเรียบร้อย กรุณาแฟ็กซ์สำเนาใบ Pay-in   มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ โทรสารหมายเลข  0-2985-7926

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.